abc inwestora

Home/abc inwestora

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
SZUKAJ:
A
Aktualności
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
W
Z

Derywaty

Pochodny instrument finansowy, którego cena zależy od wartości instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym mogą być np. akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej czy nawet opady deszczu – jako derywaty pogodowe.

Dłużne papiery wartościowe

Papiery wartościowe oparte na wierzytelnościach, stanowiące prawo majątkowe oraz istnienie wierzytelności właściciela papieru w stosunku do wystawcy tego papieru.

Dochód pasywny

oznacza dochód bez stałego angażowania własnej pracy. Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy nazywamy rentierami. Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi zyski, przez określony czas.

Dom modułowy (Budynki modułowe)

powstają z gotowych, wcześniej przygotowanych prefabrykatów przestrzennych. Konstrukcja tego typu obiektu pozwala na szybkie połączenie ze sobą od kilku do kilkudziesięciu modułów. Połączenia mogą być także pionowe tworząc w ten sposób wielopiętrowe obiekty budowlane.

Od kilku lat odnotowuje się rozwój budownictwa modułowego, które przestaje być już kojarzone z obiektami kontenerowymi tworzonymi jako niskobudżetowe obiekty tymczasowe. Nowoczesne budynki modułowe mogą być wysokiej jakości obiektami nieodróżnialnymi od budownictwa tradycyjnego.

Budynki modułowe są wykorzystywane zazwyczaj w miejscach gdzie dąży się do maksymalnego skrócenia czasu realizacji oraz zminimalizowania uciążliwości dla użytkownika. Budownictwo modułowe jest szczególnie popularne w krajach skandynawskich, Stanach Zjednoczonych oraz na zachodzie Europy. Duże znaczenie przy wyborze technologii ma wysoka jakość budowanych obiektów, niezależność od warunków atmosferycznych, wysoki stopień prefabrykacji, który pozwala na ograniczenie czasu potrzebnego na realizację na placu budowy. Ma to znaczenie np. dla budynków budowanych w centrach miast.

Doradca inwestycyjny

Osoba fizyczna, upoważniona do zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie oraz świadczenia usług doradztwa w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym.

Due dilligence

Wnikliwa analiza przedsiębiorstwa pod kątem jej kondycji finansowej, prawnej i handlowej pozwalająca na określenie potencjalnego ryzyka wpływającego na wartość nabywanego przedsiębiorstwa.

Dywersyfikacja

Inwestowanie na różnych rynkach w celu zredukowania ryzyka.

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)

Miernik rentowności działalności, obliczany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi bez amortyzacji i deprecjacji.

Emitent

Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu i na własny rachunek.

Fundusz inwestycyjny

To fundusz zarządzany przez specjalistów od inwestowania, w którym są zgromadzone pieniądze wielu osób (zarówno prywatnych, jak i prawnych). Kupując jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego można stać się uczestnikiem funduszu.

Game Development

to tworzenie gier wideo wszelkiego rodzaju urządzenia elektroniczne telefony komputery oraz PlayStation i Xbox, poprzez łatwiejszy dostęp do materiałów oferowanych przez wielkie zagraniczne studia coraz więcej osób w Polsce zajmuje się ta branżą z sukcesami. Chociaż tworzenie jednego produktu jest czasochłonne oraz wymagające finansowo, sprzedaż jest zawsze opłacalna bo jest nie tylko lokalna lecz również w USA, Chinach oraz całej Europie

Hedging

Działania mające na celu obniżenie ryzyka zajmowania danej pozycji na rynku finansowym, zazwyczaj poprzez zajęcie odwrotnej pozycji odpowiednim instrumentem.

Horyzont inwestycyjny

Okres czasu, na jaki inwestor jest w stanie ulokować środki.

Hossa

Długoterminowy tren wzrostowy (trwający miesiącami lub latami) na dowolnym rynku, charakteryzuje go występowanie coraz wyższych szczytów (w czasie liczonym w tygodniach lub miesiącach) przerywanych coraz wyższymi dołkami.

Indeks cen konsumenckich

Wskaźnik mierzący różnice cen reprezentatywnego koszyka dóbr i usług, jak jedzenia, energii, czynszów, ubrań, transportu, opieki medycznej, rozrywki i edukacji. Znany jest także jako wskaźnik kosztów życia.

Inflacja

Określa tempo wzrostu cen towarów i usług na danym rynku. Banki centralne próbują ograniczyć inflację i uniknąć deflacji, co ma zapewnić stabilny wzrost gospodarczy. Robią to poprzez zmianę poziomu stóp procentowych. Kiedy banki centralne ogłaszają podwyżkę stóp, często może to doprowadzić do aprecjacji krajowej waluty. Z drugiej strony, redukcja kosztu pieniądza, często prowadzi do osłabienia danej waluty.

Instrumenty finansowe

Akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, instrumenty pochodne na akcje i obligacje, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne i na stopy procentowe, swapy walutowe, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

Inwestor

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca transakcje w obrocie instrumentami finansowymi

IPO (initial public offering)

Pierwsza oferta publiczna papierów wartościowych. Niezbędne jest przygotowanie prospektu emisyjnego oraz postępowanie w instytucji nadzorującej.

IPO (Oferta publiczna)

publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych w dowolnej formie i w dowolny sposób pod warunkiem, iż propozycja skierowana jest do określonej liczby osób bądź też do nieoznaczonego adresata.

Kapitalizacja rynkowa spółki

To iloczyn: kurs giełdowy x liczba akcji.

KNF Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelny organ administracji państwowej, sprawujący bezpośredni nadzór nad rynkiem kapitałowym, sektorem bankowym, sektorem emerytalnym, sektorem ubezpieczeniowym, instytucjami pieniądza elektronicznego, instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratów finansowych.

Kontrakt terminowy

To umowa kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w określonym czasie w przyszłości, po określonej cenie. Kontrakty futures są instrumentami pochodnymi, a więc ich cena zależy bezpośrednio od kursu instrumentu bazowego (tzw. underlying), na który opiewa kontrakt. Kontrakty Futures to instrumenty standaryzowane, a giełda będąca miejscem obrotu ściśle określa warunki handlu kontraktami danego typu: nominał i waluta kontraktu, termin wygaśnięcia, minimalna zmiana ceny kontraktu (tzw. tick lub pips) oraz schemat nazewnictwa kontraktów i inne.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

KDPW to centralna instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Jej akcjonariuszami są: Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Narodowy Bank Polski.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Publiczny rejestr prowadzony przez sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Składa się z: rejestru dłużników niewypłacalnych, rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców.