abc inwestora

Home/abc inwestora

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
post
SZUKAJ:
A
Aktualności
B
C
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
W
Z

Agencja ratingowa

Prywatne instytucje, które zajmują się oceną wiarygodności finansowych podmiotów takich jak: banki, spółki, fundusze.

Agent firmy inwestycyjnej

Instytucja, której firma inwestycyjna w drodze umowy może powierzyć czynności pośrednictwa w zakresie prowadzonej działalności.

Akcje

To papiery wartościowe, dokumenty stwierdzające udział ich właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku i ma prawo do decydowania o losach spółki uczestnicząc w walnych zgromadzeniach. Akcje wydawane są na czas nieokreślony. Posiadacze akcji mogą uzyskać dywidendę, jeśli mają prawa własności tych akcji w dniu jej ustalenia. Akcje notowane na GPW (Giełda Papierów Wartościowych) są rozliczane przez KDPW (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych).

Akcje uprzywilejowane

Są to akcje imienne, przyznawane założycielom spółki.

Akcjonariusz

Jest to posiadacz akcji emitowanych przez spółkę akcyjną. Każdy, kto posiada prawa własności ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym. Zysk ten rozdzielany jest w stosunku do liczby akcji.

Aktywa

Ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną.

Aktywa funduszu inwestycyjnego

Cały majątek funduszu, na który składają się m.in. wpłaty środków pieniężnych od inwestorów, prawa nabyte przez fundusz oraz należności finansowe.

Alternatywna spółka inwestycyjna (dalej również „ASI”)

Jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej również „Ustawa”), tj. innym niż tworzone i funkcjonujące na podstawie Ustawy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte.

Ustawa definiuje alternatywny fundusz inwestycyjny (dalej również „AFI”) jako instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą jednocześnie funduszem typu UCITS, tj. funduszem działającym zgodnie z prawem Unii Europejskiej regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, którym w polskim porządku prawnym jest fundusz inwestycyjny otwarty i fundusz zagraniczny w rozumieniu Ustawy.

Anti-money laundering (AML)

Działania prowadzące do wyeliminowania zjawiska prania brudnych pieniędzy.

Aprecjacja

Oznacza wzrost wartości waluty.

Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna która czerpie zyski z danego przedsięwzięcia.

besim

jęz. albański „zaufanie”

besim group

prywatna zdywersyfikowana grupa inwestycyjna

Bessa

Jest to „rynek niedźwiedzia”, charakteryzujący się długotrwałym spadkiem wyceny konkretnego instrumentu finansowego lub grupy instrumentów. Jest to trend spadkowy na rynku np. papierów wartościowych lub surowcowym.

Blue chips

Spółki o silnych podstawach fundamentalnych, charakteryzujące się stosunkowo niewielkimi zmianami cen i dużą płynnością.

Bony skarbowe

Krótkoterminowe papiery skarbowe wystawiane na okres roku lub krótszy. Są to papiery bez oprocentowania, sprzedawane z dyskontem i odkupowane w dniu wykonania po cenie nominalnej.

Cel emisji obligacji

Określany przez emitenta cel emisji na mocy którego emitent nie może przeznaczyć środków na inny niż ustanowiony wcześniej cel.

Cena kupna i cena sprzedaży

Inwestując na rynku finansowym masz do dyspozycji dwie ceny: cenę kupna (ask) i cenę sprzedaży (bid).
Cena sprzedaży jest zawsze niższa od ceny kupna, a różnica pomiędzy tymi dwiema wartościami nazywana jest spreadem, który stanowi koszt otwarcia pozycji na rynku.

Certyfikaty Inwestycyjne (FIZ)

Certyfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Są one papierami wartościowymi na okaziciela, dlatego mogą być notowane na giełdzie.Tak jak inne papiery wartościowe notowane na giełdzie podlegają codziennej wycenie rynkowej na sesjach giełdowych.

Innym rodzajem wyceny certyfikatów inwestycyjnych jest ta, której cyklicznie dokonuje ich emitent. Wycena dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Wynika ona z oszacowania wartości instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz. A trzeba dodać, że paleta tych instrumentów jest znacznie większa niż w przypadku funduszy otwartych.

Zamknięte fundusze inwestycyjne mogą inwestować m.in. w transakcje terminowe, prawa pochodne, waluty, a nawet udziały spółek z o.o., a więc lokaty niedostępne z mocy prawa dla funduszy otwartych. Możliwość inwestowania w instrumenty pochodne stwarza funduszom znacznie większe możliwości tworzenia zróżnicowanych strategii inwestycyjnych.

Ciąg Fibonacciego

Ciąg liczb rozpoczynający się od dwóch jedynek i zmierzający do nieskończoności, w którym każda liczba jest równa sumie dwóch poprzednich. Początkowe liczby ciągu to 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, itd. Stosunek dwóch sąsiadujących ze sobą liczb w miarę wzrostu zmierza do 0,618, natomiast stosunek co drugich liczb ciągu (czyli np. 21 i 55) w miarę wzrostu zmierza do 0,382. Oba te współczynniki są bardzo często używane do prognozowania zasięgu korekt bieżących ruchów cenowych.

Deficyt

Niedobór w bilansie handlowym, rachunku obrotów bieżących lub budżecie rządu.
Deflacja – jest to przeciwieństwo inflacji. Spadek ceny koszyka dóbr i usług. Deflacja występuje, gdy stopa inflacji spada poniżej zera. Może to mieć miejsce po redukcji podaży pieniądza i/lub kredytu.

Dekoniunktura

Zjawisko oznaczające w ekonomii niekorzystną sytuację na rynku, używana również do określenia kryzysu, zahamowania rozwoju ekonomicznego lub recesji.

Dematerializacja

Proces zamiany formy papieru wartościowego z materialnej, w postaci zapisu na papierze, na niematerialną – w postaci zapisu elektronicznego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.

Depozytariusz

Bank, który zajmuje się przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych oraz otwartych funduszy emerytalnych poprzez prowadzenie ich rejestru.

Depresja

Prosta definicja depresji mówi, że jest to recesja dużej skali, która trwa dłuższy okres. Niektórzy definiują depresje jako scenariusz, w którym realne PKB spada o co najmniej 10%. Inną drogą odróżnienia depresji od recesji jest czas trwania. O recesjach mówi się że trwają jeden rok, natomiast depresje mogą trwać nawet kilka lat. Termin „depresja” pochodzi od wielkiej recesji z lat 30-tych XX wieku. Później termin recesja zaczęto stosować do małych spadków aktywności gospodarczej, a depresją nazywano większe spowolnienia.