W

WIBOR

Warsaw Interbank Offered Rate, stopa procentowa po jakiej banki są [...]

Weksel prosty

Papier wartościowy regulowany przez prawo wekslowe, stanowi zobowiązanie wekslowe przez [...]

Warranty

To instrumenty finansowe, rynku kasowego. Ich wartość zależy od ceny [...]