R

ROI

(ang. return on investment, zwrot z inwestycji) – wskaźnik rentowności [...]

Rentier

(fr. rentier) – osoba utrzymująca się z dochodów pasywnych płynących [...]

Rynek pieniężny

Segment rynku finansowego, na którym dokonywane są transakcje, rozliczane w [...]

Rynek kapitałowy

Obejmuje transakcje instrumentami, których okres zapadalności jest dłuższy niż jeden [...]

Rynek giełdowy

Miejsce, gdzie obrót instrumentami finansowymi odbywa się przy zachowaniu jednakowego [...]

Rynek byka

Rynek charakteryzujący się wzrostami cen.

Recesja

Zjawisko makroekonomiczne polegające na znacznym zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego, skutkujące [...]