I

Inwestor

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości [...]

Instrumenty finansowe

Akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, [...]

Inflacja

Określa tempo wzrostu cen towarów i usług na danym rynku. [...]