E

Emitent

Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu i na własny [...]