D

Dochód pasywny

oznacza dochód bez stałego angażowania własnej pracy. Osoby osiągające dochód [...]

Dywersyfikacja

Inwestowanie na różnych rynkach w celu zredukowania ryzyka.

Due dilligence

Wnikliwa analiza przedsiębiorstwa pod kątem jej kondycji finansowej, prawnej i [...]

Doradca inwestycyjny

Osoba fizyczna, upoważniona do zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie [...]

Derywaty

Pochodny instrument finansowy, którego cena zależy od wartości instrumentu bazowego. [...]

Depresja

Prosta definicja depresji mówi, że jest to recesja dużej skali, [...]

Depozytariusz

Bank, który zajmuje się przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych oraz otwartych [...]

Dematerializacja

Proces zamiany formy papieru wartościowego z materialnej, w postaci zapisu [...]