A

Aktywa

Ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających [...]

Akcjonariusz

Jest to posiadacz akcji emitowanych przez spółkę akcyjną. Każdy, kto posiada prawa [...]

Akcje

To papiery wartościowe, dokumenty stwierdzające udział ich właściciela w kapitale spółki [...]

Agent firmy inwestycyjnej

Instytucja, której firma inwestycyjna w drodze umowy może powierzyć czynności pośrednictwa [...]

Agencja ratingowa

Prywatne instytucje, które zajmują się oceną wiarygodności finansowych podmiotów takich [...]